Polaroids

Polaroid photos from Tolne and Bornholm, 2008/2009.

Polaroid / Bornholm

 

 

Polaroid / Bornholm

 

Polaroid / Tolne

 

 

Polaroid / Tolne